Home Disclaimer

Disclaimer

Welkom bij Ter Steege.

De domeinnaam www.tersteege.nl, als ook de website die bereikbaar is onder het domein www.tersteege.nl (hierna: ‘Website’) is in eigendom van Ter Steege B.V., geregistreerd in Nederland onder nummer 06050201, en gevestigd en kantoorhoudende te Rijssen aan de (7461 AD) Nijverheidsstraat 53 (hierna: ‘Ter Steege’) Deze Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer (hierna gezamenlijk: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Doordat u zich op de Website begeeft verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Voorwaarden. Indien u zich niet kunt vinden in de Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik van de Website te staken. De inhoud en lay-out van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt onder meer in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ter Steege. Tevens worden alle mogelijke rechten op deze Website en de inhoud daarvan uitdrukkelijk voorbehouden. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de Website wordt besteed, geeft Ter Steege geen garanties ten aanzien van de volledigheid en / of juistheid van de informatie die op of via de Website openbaar wordt gemaakt. Bovendien geeft zij geen garantie dat het gebruik van de Website zal (kunnen) leiden tot en / of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van de Website gewenste doel. Ter Steege aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend. Ter Steege is steeds bevoegd om de informatie op de Website of de informatie die via de Website openbaar gemaakt wordt te wijzigen en / of aan te vullen of te verwijderen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Op de Website aanwezige verwijzingen naar websites van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website. Ter Steege biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze website wordt gewenst. Ter Steege staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en / of volledigheid en / of actualiteit van de op de websites van derden vermelde informatie. Het feit dat Ter Steege op haar Website een verwijzing naar een website van een derde heeft opgenomen, betekent niet dat Ter Steege de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft. Deze Voorwaarden omvatten al hetgeen Ter Steege is overeengekomen met u in relatie tot het gebruik van de Website. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, alle geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeiende uit deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo, dan - wel ter keuze van Ter Steege – de bevoegde rechter.