Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Gebr. Ter Steege B.V., statutair gevestigd te Rijssen (Ov.), kantoorhoudende aan de Nijverheidsstraat 53 te 7461 AD Rijssen en aan de Turfstekerstraat 21 te 1431 GD Aalsmeer. 

1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden dan ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van produkten aan onze kopers.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening produkten worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk, is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.
5. Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt van “levering (van produkten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
6. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam of decor of anderszins moeten worden voorzien, is de koper gehouden een eventuele meer – of minder levering van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst tussen ons en koper komt tot stand wanneer wij de door koper verstrekte opdracht schriftelijk hebben bevestigd aan koper. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ons (of onze ondergeschikten) binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk aan koper zijn bevestigd.
2. Van door ons gedane offertes maken deel uit - met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde-:ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven e.d., alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden afgegeven. Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten geldt het bepaalde in artikel 10.
3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.
4. De koper moet, waar het de door ons verstrekte gegevens, maten en gewichten, kleur, kleurechtheid en dergelijke betreft in onze offertes, afbeeldingen, tekeningen en prijscouranten rekening houden met de gebruikelijke spelingen, kleine afwijkingen en wijzigingen in bijvoorbeeld constructies of onderdelen, nodig ten behoeve van een goede uitvoering. De door ons geleverde produkten mogen derhalve van de omschrijving in de prijscourant of orderbevestiging afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen.

3. AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt het transport van de door de koper bestelde produkten door ons bepaald. De kosten van transport zijn voor rekening van de koper.
3. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering van produkten in
Nederland:
a. Voor orders boven een nettofactuurbedrag van € 500,- franco op plaats van bestemming.
b. Voor orders van een nettofactuurbedrag  van € 350,- tot € 500,- geschiedt de levering op kosten van de koper. Deze afleveringskosten bedragen € 35,-.
België:
a. Voor orders boven een nettofactuurbedrag van € 850,- franco op plaats van bestemming.
b. Voor orders van een nettofactuurbedrag van € 500,- tot  € 850,- geschiedt de levering op kosten van de koper. Deze afleveringskosten bedragen  € 40,-.
Duitsland:
a. Voor orders boven een nettofactuurbedrag van € 1000,- franco op plaats van bestemming.
b. Voor orders van een nettofactuurbedrag van € 650,- tot  € 1000,- geschiedt de levering op kosten van de koper. Deze afleveringskosten bedragen € 50,-.
Overige landen:
In onderling overleg vast te stellen en schriftelijk overeen te komen.
4. Zodra de te leveren produkten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons magazijn aan de koper ter hand zijn gesteld, gaat het risico wat deze produkten betreft over op de koper.
5. Verzoekt de koper om de levering van produkten op een andere dan de gebruikelijke wijzen te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
6. Indien de koper in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd de produkten voor rekening en risico van de koper op te slaan - in welk geval levering wordt geacht te hebben plaats gehad, of, zulks te onzer keuze- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Het vorenstaande laat onze rechten voortvloeiend uit het gemene recht onverlet; wij behouden ons met name ook het recht op volledige schadevergoeding voor.
7. Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen geschieden: bij niet-inachtname van deze voorwaarde zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor risico van de koper.

4. PRIJZEN
1. Alle door ons genoteerde prijzen zijn af magazijn Rijssen exclusief omzetbelasting.
2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbonden te verklaren.

5. BETALING
1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, contant tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, onmiddellijk na de levering van de betreffende produkten, althans uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, tevens hebben wij recht op schadevergoeding ex 6:74 BW, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Is de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de gehele betaling een vertragingsrente van anderhalf procent per maand, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Telkens na afloop van één maand wordt het bedrag waarover de vertragingsrente van anderhalf procent wordt berekend, vermeerderd met de over de verstreken maand verschuldigde rente, zodat de eerder verbeurde vertragingsrente zelf ook weer rentedragend wordt. Voorts is de koper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vordering(en); deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen.
4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds en in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van deze producten zolang koper de vorderingen van ons ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.
2. Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.
3. Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4. Wij verschaffen aan koper op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op koper hebben. Koper zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.
5. Blijft koper in gebreke om binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan koper te ontbinden. Op de koper rust dan de plicht tot teruggave van de door ons geleverde zaken, dan wel de verplichting om op andere wijze de door ons verrichte prestatie ongedaan te maken.

7. RECLAME
1. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan produkten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 15 dagen na levering aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.
2. De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat 3% per afgeleverde zending voor zijn rekening komt bij een order tot € 2300,-. Bij een order van € 2300,- tot € 4600,- is het breukpercentage per afgeleverde zending 2% bij orders boven € 4600,- 1%. Is het breukpercentage hoger dan in bovengenoemde gevallen dan wordt het meerdere door ons vergoed, hetzij door nalevering, hetzij door crediteren van de tegenwaarde, een en ander in onderling overleg te bepalen.

8. OVERMACHT
1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. (Zgn. niet toerekenbare tekortkoming.) Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.
2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

9 AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van de door ons geleverde producten niet door derden (bijvoorbeeld onze leveranciers of fabrikanten) op zich zijn genomen, kan koper jegens ons (garantie)aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die het gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
3. In het geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, ofwel - door ons te bepalen - levering van vervangende zaken na retournering van de gebrekkige zaken. Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper en schade wegens door koper gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien koper wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door ons geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd.
4. De door ons te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW). De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door koper bedongen en door ons verleende crediteringen.
5. In geval van opzet of grove schuld van ons, onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het verzekerde bedrag per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6. Aansprakelijkheid van ons voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop rechtens geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan het verzekerde bedragen.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding/reclame is dat koper na het ontstaan van de schade, daarvan binnen 14 dagen schriftelijk melding heeft gedaan aan ons. Koper is niet gerechtigd de zaken ter zake waarvan door hem niet gemotiveerd wordt gereclameerd terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden, door ons te bepalen, dan zijn alle kosten van terugverzending en bijkomende kosten voor rekening van koper. Wij zijn in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
8. Koper vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde producten of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen:
* aanspraken van derden, werknemers van koper daaronder begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van ons die ter beschikking zijn gesteld van koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
* aanspraken van derden, werknemers van ons daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in diens bedrijf;
* aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door ons geleverde producten of diensten die door koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van koper en/of derden, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
9. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 tot en met 7 van dit artikel wordt, voor zover rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, door ons iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ons wordt uitbetaald. In alle gevallen, waarin op grond van dit artikel rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, heeft koper slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en voor zover de verzekering van ons in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij ons. Koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren.  Evenmin is het koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

11. VERPLICHTINGEN KOPER
Koper verschaft leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons staan of indien koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

12. ONTBINDING
Partijen hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, welke van zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren. Wij kunnen de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, indien koper surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend of indien koper anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Wij zijn ter zake de ontbinding als bedoeld in de vorige zin nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. Indien koper op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kunnen wij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door leverancier nog niet is uitgevoerd. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de overeenkomst hebben verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij.

13. OVERIGE BEPALINGEN
1. Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Gebruik van door ons geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van koper.
3. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
4. Wij zijn gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15. GESCHILLENBESLECHTING
Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten / overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Algemene Voorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de gevoegde rechter te Almelo beslecht, tenzij wij schriftelijk aangeven het geschil aan een andere rechter te willen voorleggen of de zaak in arbitrage te willen laten beslechten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 5/2016 bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 24-2-2016.